Plesza - z pola Plesza - z pola I Sighisoara - ludzie I Sighisoara - wieża zegarowa Sighisoara - wieża zegarowa I
Plesza - z pola

Odsłon: 6988
Plesza - z pola I

Odsłon: 7119
Sighisoara - ludzie I

Odsłon: 5174
Sighisoara - wieża [...]

Odsłon: 4731
Sighisoara - wieża [...]

Odsłon: 4794
Plesza - ludzie Sighisoara - wieża zegarowa II Plesza - bednarz Plesza - bednarz II Plesza - bednarz I
Plesza - ludzie

Odsłon: 5324
Sighisoara - wieża [...]

Odsłon: 4228
Plesza - bednarz

Odsłon: 4183
Plesza - bednarz II

Odsłon: 4212
Plesza - bednarz I

Odsłon: 4162
Plesza - bednarz III Plesza - bednarz IV Plesza - bednarz V Plesza - stogi Plesza - stogi I
Plesza - bednarz III

Odsłon: 4189
Plesza - bednarz IV

Odsłon: 4192
Plesza - bednarz V

Odsłon: 4128
Plesza - stogi

Odsłon: 4936
Plesza - stogi I

Odsłon: 4879
Plesza - stogi II Plesza - stogi III Plesza - płoty Plesza - chrystusik Plesza - z pastwiska
Plesza - stogi II

Odsłon: 5897
Plesza - stogi III

Odsłon: 5740
Plesza - płoty

Odsłon: 4101
Plesza - chrystusik

Odsłon: 5651
Plesza - z pastwiska

Odsłon: 4866
Plesza - ludzie I Plesza - bednarz VI Transylwania - kościoły obronne Transylwania - kościoły obronne I Transylwania - kościoły obronne II
Plesza - ludzie I

Odsłon: 4261
Plesza - bednarz VI

Odsłon: 3944
Transylwania - kościoły [...]

Odsłon: 3922
Transylwania - kościoły [...]

Odsłon: 3212
Transylwania - kościoły [...]

Odsłon: 3338